Prigovori - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Prigovori - UNIQA osiguranje
 • Načini podnošenja prigovora

  Klijenti UNIQA osiguranja svoje prigovore mogu podneti:

  • Online prijavom
  • U svim poslovnim prostorijama kompanije,
  • Poštom na adresu sedišta kompanije: UNIQA osiguranje, Milutina Milankovića br. 134g, 11070 Novi Beograd,
  • Na e-mail adresu prigovori.zivot#et#uniqa.rs ili prigovori.nezivot#et#uniqa.rs
  • Putem telefaksa na broj 011/20 24 176

  Sadržaj prigovora

  Prigovor treba da sadrži sledeće elemente:

  • Ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, ukoliko je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
  • Razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
  • Dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
  • Datum podnošenja prigovora;
  • Potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
  • Punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik...
  ŠTA NAKON PODNOŠENJA PRIGOVORA

  UNIQA osiguranje je u obavezi da podnosiocu prigovora pismeno odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Izuzetno, navedeni rok može se produžiti za najviše 15 dana, a o produženju roka kao i razlozima produženja roka korisnici usluge osiguranja će biti pismeno obavešteni u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. 

  Podnosilac prigovora se može informisati o toku postupka rešavanja po prigovoru podnošenjem zahteva za dobijanje informacija usmenim ili pisanim putem:

  • u svim poslovnim prostorijama kompanije,
  • poštom na adresu sedišta kompanije: UNIQA osiguranje, Milutina Milankovića br. 134g, 11070 Novi Beograd 
  • na e-mail adrese: prigovori.zivot#et#uniqa.rs ili prigovori.nezivot#et#uniqa.rs
  • putem telefaksa na broj 011/20 24 176,
  • na broj telefona 011/20 24 100.