Osiguranje od nezgode - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Osiguranje od nezgode - UNIQA osiguranje
 •  

  Za slučaj prijave prirodne smrti/smrti usled nesrećnog slučaja (po osnovu kolektivnog osiguranja)

  • prijava nesrećnog slučaja (popunjena i overena od strane firme)
  • relevantan dokument na osnovu koga se može utvrditi uzrok smrti: potvrda o smrti, otpusna lista,  obdukcioni nalaz itd. (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • izvod iz matične knjige umrlih (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije (ukoliko je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja)
  • fotokopija lične karte preminulog i korisnika osiguranja
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice korisnika osiguranja
  • relevantan dokument na osnovu koga se može utvrditi pravo podnosioca zahteva na isplatu naknade iz osiguranja (u cilju utvrđivanja korisnika osiguranja)
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce 

   

  Za slučaj prijave prirodne smrti/smrti usled nesrećnog slučaja (po osnovu Porodičnog osiguranja)

  • popunjena prijava osiguranog slučaja (Porodično osiguranje)
  • relevantan dokument na osnovu koga se može utvrditi uzrok smrti: potvrda o smrti, otpusna lista,  obdukcioni nalaz itd. (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • izvod iz matične knjige umrlih (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije (ukoliko je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja)
  • fotokopija lične karte preminulog i korisnika osiguranja
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice korisnika osiguranja
  • relevantan dokument na osnovu koga se može utvrditi pravo podnosioca zahteva na isplatu naknade iz osiguranja (u cilju utvrđivanja korisnika osiguranja)
  • poslednje 3 uplatnice Porodičnog osiguranja
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za slučaj prijave povrede usled nesrećnog slučaja - trajni invaliditet (po osnovu kolektivnog osiguranja)

  • prijava nesrećnog slučaja (popunjena i overena od strane firme)
  • kompletna medicinska dokumentacija od početka do kraja lečenja (originali na uvid + fotokopije overene od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije
  • fotokopija lične karte osiguranika
  • originalni računi ukoliko su ugovoreni troškovi lečenja
  • hranarinske doznake, odnosno potvrda škole o odsustvu sa nastave, ako je ugovorena dnevna naknada
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za slučaj prijave povrede usled nesrećnog slučaja - trajni invaliditet (po osnovu Porodičnog osiguranja)

  • popunjena prijava osiguranog slučaja (Porodično osiguranje)
  • kompletna medicinska dokumentacija od početka do kraja lečenja (originali na uvid + fotokopije overene od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije
  • fotokopija lične karte osiguranika
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika
  • poslednje 3 uplatnice Porodičnog osiguranja
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za slučaj prijave osiguranog slučaja hirurške intervencije (po osnovu Porodičnog osiguranja)

  • popunjena prijava osiguranog slučaja (Porodično osiguranje)
  • nalaz kad je indikovana potreba za hirurškom intervencijom  (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • otpusna lista sa koje se vidi da je prijavljena hirurška intervencija i izvedena  (original na uvid + fotokopija overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • fotokopija lične karte osiguranika
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika
  • poslednje 3 uplatnice Porodičnog osiguranja
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce