Osiguranje imovine - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Osiguranje imovine - UNIQA osiguranje
 •  

  Za prijavu osiguranog slučaja od požarnih rizika i dopunski rizik izliv vode, neophodna je sledeća dokumentacija:

  • Prijava štete (popunjena i overena)
  • Original potrvda MUP-a (u slučaju požara i eksplozije) uz navođenje stvari koje su uništene i
  • Original potvrda hidrometeorološkog zavoda u slučaju oluje ili grada
  • Odštetni zahtev sa specifikacijom oštećenih stvari
  • Ulazne fakture za oštećenu robu/zalihe
  • Za zalihe gotovih proizvoda kalkulacija proizvodnih cena
  • Fotokopija dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika - fizičko lice, odnosno karton deponovanih potpisa-pravno lice
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja loma mašina, neophodna je sledeća dokumentacija:​

  • Prijava štete (popunjena i overena)
  • Račun kao dokaz kada je mašina kupljena, odnosno overenu izjavu u slučaju ako isti ne posedujete
  • Kartica osnovnog sredstva ( sa navedenim fabričkim / inventarskim brojem, markom, tipom i godinom proizvodnje uredjaja )
  • Zapisnik o izvršenoj defektaži od strane ovlašćenog servisera sa uzrokom kvara na predmetu osiguranja
  • Ponuda / predračun za popravku oštećene mašine sa propratnim radnim nalogom ( uzrok i obim nastalog kvara, način popravke, parcijalno prikazane vrednosti zamenjenih/popravljanih delova, satnica rada i eventualne vrednosti ostataka)
  • Ako se mašina ne može popraviti ponuda ili predračun za nabavku slične ili iste mašine
  • Dokaz o redovnom održavanju mašine ili servisiranju
  • Fotokopija kartona deponovanih potpisa
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja provalne krađe, neophodna je sledeća dokumentacija:

  • Prijava štete (popunjena i overena)
  • Original potvrda MUP-a sa uvidjaja, sa kvalifikacijom krivičnog dela
  • Odštetni zahtev upućen MUP-u sa specifikacijom ukradene robe  po nabavnim  vrednostima bez pdv-a i marže ( overen od strane MUP-a )
  • Za ukradenu robu/zalihe ulazne fakture za svaki ukradeni artikal i kalkulacije cena
  • Kopija trgovačke (KEPU) knjige  na dan štete i kopija trgovačke (KEPU) knjige nakon isknjiženja (izvedeno knjigovodstveno stanje od ovlašćenog knjigovođe nakon popisa posle provalne krađe ili razbojništva)
  • Ponuda / predračun za sanaciju mesta obijanja ako je oštećeno staklo, brava, cilindar
  • Za ukradenu opremu ulazne fakture za svaki ukradeni artikal i kartice osnovnih sredstava
  • Knjigovodstvene kartice sa stanjem na dan krađe
  • Fotokopija kartona deponovanih potpisa
  • Fotokopija dinarskog tekućeg računa za isplatu oštećenja na objektu (osiguranik fizičko lice )
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja razbojništva, neophodna je sledeća dokumentacija:

  • Prijava štete (popunjena i overena)
  • Odštetni zahtev upućen MUP-u i overen od strane MUP-a
  • Original potvrdu MUP-a sa kvalifikacijom krivičnog dela
  • Presek stanja blagajne nakon razbojništva
  • Dnevni izveštaj blagajne na dan štete
  • Izjavu radnika nad kojim je izvršeno razbojništvo
  • Fotokopiju kartona deponovanih potpisa
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja loma stakla, neophodna je sledeća dokumentacija:​

  • Prijava štete (popunjena i overena)
  • Predračun ili ponuda za zamenu stakla (sa iskazanom vrstom, debljinom i kvadraturom  zamenjenog stakla, kao i cenom po kvadratnom metru)
  • Fotokopija kartona deponovanih potpisa – pravno lice ili kartice dinarskog tekućeg računa - fizičko lice
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja - odgovornost/ šteta na stvarima ili na licima

  • Obrazac za prijavu štete (popunjen i overen)
  • Zapisnik o uviđaju nadležnog organa, ako postoji
  • Komisijski zapisnik  osiguranika za štetni događaj za koji nije obavezan izlazak nadležnog državnog organa
  • Izjavu o šteti odgovornog lica, overenu potpisom i pečatom osiguranika
  • Dokazna dokumentacija ( fotografije, računi,  radni nalozi, medicinska dokumentacija i sl.)
  • Fotokopija dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika - fizičko lice, odnosno karton deponovanih potpisa-pravno lice
  • Sva druga dokumenta potrebna da se obračuna naknada, a koje zahteva Osiguravač
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja gubitak ili krađa platnih kartica

  • Obrazac za prijavu štete (popunjen i overen)
  • Kopija pasoša sa dokazom o početku boravka u inostranstvu, u slučaju boravka u inostranstvu, u svim drugim slučajevima lična karta
  • Potvrda policijskog organa ili MUP-a sa podatkom o kom krivičnom delu je reč
  • Zahtev o blokiranju kartice dostavljen banci
  • Sva druga dokumenta potrebna da se obračuna naknada, a koje zahteva Osiguravač
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja gubitak ili krađa prtljaga/ kašnjenje leta

  • Obrazac za prijavu štete (popunjen i overen)
  • Kopija pasoša sa dokazom o početku boravka u inostranstvu, u slučaju boravka u inostranstvu, u svim drugim sluèajevima lična karta
  • Avio karta kao dokaz o obavljenom putovanju
  • Potvrda policijskog organa ili MUP-a sa podatkom o kom krivičnom delu je reč sa izjavom o krađi prtljaga datoj policijskim organima sa jasnim objašnjenjem okolnosti krađe
  • Potvrda avio kompanije ili aerodroma sa podatkom o gubitku prtljaga sa jasnim objašnjenjem o okolnostima gubitka
  • Potvrda avio kompanije ili aerodroma o kašnjenju leta/kašnjenju u isporuci prtljaga
  • Original račune
  • Sva druga dokumenta potrebna da se obračuna naknada, a koje zahteva Osiguravač
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja nezakonito korišćenje mobilnog telefona

  • Obrazac za prijavu štete (popunjen i overen)
  • Ugovor o osiguranju platnih kartica.
  • Kopija pasoša sa dokazom o početku boravka u inostranstvu, u slučaju boravka u inostranstvu, u svim drugim slučajevima lična karta.
  • Potvrda policijskog organa ili MUP-a sa podatkom o kom krivičnom delu je reč sa izjavom o krađi mobilnog telefona datoj policijskim organima sa jasnim objašnjenjem okolnosti krađe.
  • Ugovor sa operaterom mobilne telefonije.
  • Potvrde operatera kojom se potvrđuje da je telefonska linija iskljuèena na zahtev vlasnika kartice.
  • Listing poziva pri nezakonitoj upotrebi mobilnog telefona.
  • Sva druga dokumenta potrebna da se obračuna naknada, a koje zahteva Osiguravač
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja - sticanje svojstva nezaposlenog lica (nezaposlenost osiguranika)

  • Obrazac za prijavu štete (popunjen i overen)
  • Kopiju lične karte
  • Kopiju radne knjižice i ugovora o radu
  • Kopiju rešenja o prestanku radnog odnosa
  • Kopiju ugovora o kreditu
  • Rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je Osiguranik prijavljen i da prima nadoknadu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje
  • Sva druga dokumenta potrebna da se obračuna naknada, a koje zahteva Osiguravač
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja - prolazna nesposobnosti za rad (bolovanje)

  • Obrazac za prijavu štete (popunjen i overen)
  • Kopiju lične karte ili drugog ličnog dokumenta na osnovu koje se može utvrditi datum rođenja Osiguranika
  • Medicinske izveštaje o nastalom osiguranom slučaju, popunjene od strane lekara specijaliste
  • Kopiju radne knjižice i ugovora o radu
  • Kopiju lekarskog izveštaja o nastupanju i trajanju prolazne nesposobnosti za rad ( lista za bolovanje)
  • Kopiju otpusne liste, ukoliko je Osiguranik bio na bolničkom lečenju
  • Izveštaje lekarske komisije o prolaznoj nesposobnosti za rad
  • Dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja (ako je prolazna nesposobnost za rad posledica nesrećnog slučaja)
  • Sva druga dokumenta u slučaju da iz gore navedenih nije moguće utvrditi pravo na naknadu ili/i visinu naknade
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za prijavu osiguranog slučaja - krađa podataka sa platne kartice („skimming“)

  • Obrazac za prijavu štete (popunjen i overen)
  • Kopiju pasoša odnosno lične karte Osiguranika
  • Potvrdu policijskog organa o prijavi osiguranog slučaja i visini troškova
  • Platnu karticu sa koje su nezakonito očitani podaci;
  • Ukoliko je korisnik osiguranja pravno lice, dokument kojim se dokazuje da je Osiguranik ovlašćen da koristi platnu karticu i broj tekućeg računa pravnog lica
  • Sva druga dokumenta u slučaju da iz gore navedenih nije moguće utvrditi pravo na naknadu ili/i visinu naknade
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce