Životno osiguranje - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Životno osiguranje - UNIQA osiguranje
 •  

  Za slučaj doživljenja

  • popunjen zahtev za isplatu osigurane sume za slučaj doživljenja
  • originalni primerak polise osiguranja života
  • fotokopija lične karte korisnika za slučaj doživljenja (ili pasoša za nerezidente)
  • fotokopija kartice deviznog računa korisnika za slučaj doživljenja u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente)
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa, ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom (ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima)
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za slučaj otkupa

  • popunjen zahtev za isplatu otkupne vrednosti polise osiguranja života
  • originalni primerak polise osiguranja života
  • fotokopija lične karte ugovarača osiguranja (ili pasoša za nerezidente)
  • fotokopija kartice deviznog računa ugovarača osiguranja u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente)
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa, ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom (ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima)
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce 

   

  Za slučaj prijave prirodne smrti/smrti usled nesrećnog slučaja

  • popunjena prijava smrtnog slučaja
  • originalni primerak polise osiguranja života
  • fotokopija potvrde o smrti, otpusne liste (ako je osiguranik preminuo u bolnici) ili obdukcionog nalaza
  • izvod iz matične knjige umrlih: original ili overena fotokopija u sudu/opštini
  • dokaz o nastanku nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije (ukoliko je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja)
  • fotokopija zdravstvenog kartona overena od strane nadležne zdravstvene ustanove (samo u slučaju prirodne smrti/smrti usled bolesti)
  • fotokopija lične karte preminulog i korisnika osiguranja u slučaju smrti osiguranika (ili pasoša za nerezidente)
  • fotokopija kartice deviznog računa korisnika za slučaj smrti u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente)
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa, ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom (ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima)
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

    

  Za slučaj prijave povrede usled nesrećnog slučaja - invaliditet, lom kostiju, hirurške intervencije

  • popunjena prijava nesrećnog slučaja
  • fotokopija polise osiguranja
  • kompletna medicinska dokumentacija od početka do kraja lečenja (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja, odnosno zapisnik MUP-a ili istražnog sudije
  • fotokopija lične karte osiguranika (ili pasoša za nerezidente)
  • hranarinske doznake, ako je ugovorena dnevna naknada
  • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente)
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom(ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima)
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce 

   

  Za slučaj dnevne naknade za boravak u bolnici (bolnički dan)

  • popunjena prijava dnevne naknade za boravak u bolnici
  • fotokopija polise osiguranja
  • otpusna lista (original na uvid + fotokopija)
  • fotokopija zdravstvenog kartona overena od strane nadležne zdravstvene ustanove (za sve ugovore zaključene posle 01.03.2007. godine)
  • kompletna medicinska dokumentacija - dokaz o stacionarnom lečenju (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • fotokopija lične karte osiguranika (ili pasoša za nerezidente)
  • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente)
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom(ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima)
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce 

   

  Za slučaj prijave osiguranog slučaja teže bolesti

  • popunjena prijava za slučaj teže bolesti
  • fotokopija polise osiguranja (ukoliko je teža bolest dopunski rizik po polisi) ili original polisa (ukoliko je teža bolest osnovni rizik)
  • kompletna medicinska dokumentacija vezana za nastalu bolest - od momenta kada je bolest verifikovana, uključujući ceo tok lečenja (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • fotokopija zdravstvenog kartona overena od strane nadležne zdravstvene ustanove
  • fotokopija lične karte osiguranika (ili pasoša za nerezidente)
  • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente)
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom(ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima)
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Ostali slučajevi

   

  Za sve ostale slučajeve (osiguranje za venčanje, osiguranje za školovanje i sl.), minimum dokazne dokumentacije je:

  • popunjena prijava osiguranog slučaja
  • originalni primerak polise osiguranja
  • fotokopija lične karte korisnika osiguranja (ili pasoša ukoliko je nerezident)
  • fotokopija kartice deviznog računa korisnika u IBAN formatu (ili instrukcije za plaćanje za nerezidente)
  • original izvoda iz matične knjige venčanih (osiguranje za venčanje)
  • original izvoda iz matične knjige rođenih (osiguranje za rođenje deteta)
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom (ukoliko korisnik želi isplatu u dinarima)
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce