pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu
Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u transportu pruža svim učesnicima u međunarodnoj trgovini sigurnost bez koje se moderni instrumenti spoljne trgovine ne mogu ni zamisliti.

Ako ste u svetu međunarodne trgovine, iskoristite prednost i osigurajte Vašu robu putem kargo polise UNIQA osiguranja.

KAKO DA ZAŠTITITE VAŠ INTERES?

Preuzmite brošuru

1. U kopnenom međunarodnom trasportu

Osnov za osiguranje robe (KARGO) u drumskom transportu određuje Incoterms,  razgraničenjem tačke i momenta prelaska rizika vlasništva između prodavca i kupca, na  osnovu   ugovorenog   kupoprodajnog   pariteta.

Postoji suštinska razlika između osiguranja robe i osiguranja odgovornosti, kao potpuno različitih vrsta osiguranja, usled čega dolazi do sporova i značajnih šteta koje, najčešće, snose vlasnici roba.

  • Osiguranje  odgovornosti  vozara  pokriva  isključivo štete, za dokazanu subjektivnu odgovornost vozara, po međunarodnoj Konvenciji CMR o drumskom prevozu,  i  ne  predstavlja nikakav automatizam za  priznavanje  šteta  na robi.
  • Osiguranje robe (KARGO) ima jasno definisane osigurane rizike, princip „Numerus Clausus”, dok kod osiguranja odgovornosti vozara po CMR Konvenciji Osiguravači cene i razmatraju sve činjenice i okolnosti vezane za štetni događaj pri odlučivanju o pravu na naknadu.


U  slučaju  događanja  oštećenja ili gubitka na pošiljci u drumskom prevozu obaveza dokazivanja eventualne odgovornosti  vozara  pada  na  teret  vlasnika  robe što po pravilu rezultira dugotrajnim  i  potpuno  neizvesnim  procesom.

Proizilazi da dokle god se vozar drži obaveza iz Konvencije (CMR), ugovora o prevozu i javno-pravnih propisa, u slučaju događanja oštećenja ili gubitka na pošiljci, ne postoji osnov za odgovornost iz njegove delatnosti.


2. U pomorskom transportu

Ističemo da pored standardnih transportnih rizika koje pokrivaju Institute Cargo Clauses osiguranje karga obezbeđuje vlasnike roba i od tzv. "rizika pomorskog prava" što u slučajevima proglašenja Generalne havarije može bitno pomoći vlasniku robe da prevaziđe vanrednu situaciju.

Prema pomorskom pravu svaka pojedinačna plovidba smatra se zajedničkim plovidbenim poduhvatom vlasnika broda i svih ostalih vlasnika roba. Uprkos tome što u najvećem broju slučajeva ne postoji opasnost od potonuća broda ili gubitka tereta brodar koristi svoje pravo da obaveže vlasnike roba da učestvuju u troškovima havarije odnosno kontribucije u popravci broda.

General Average Adjusters/voditelj generalne havarije (neutralna licencirana kuća koju proglašava ovlašćena međunarodna institucija), u luci pretovara, stavlja zabranu daljeg transporta svih kontejnera dok:

  1. za pošiljke čiji su vlasnici osigurali teret (kargo) njihovi Osiguravači ne potpišu Average Guarantee/Bond (garancija da će osiguravajuća kuća po osnovu polise osiguranja kontribuirati troškove havarije) čime se kontejneri oslobađaju da nastave predviđenu transportnu relaciju ili
  2. za pošiljke koje nisu kargo osigurane njihovi vlasnici ne polože novčane depozite ili bankarske garancije.


Proces likvidacije generalne havarije u proseku traje najmanje godinu, dve ili više, a iznos depozita ili visina bankarske garancije kreće se od 10% od vrednosti robe pa naviše.

pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu